Vedic Mantras for health and long life MP3

Vedic Mantras for health and long life - Latest Music
Cinema

Vedic Mantras for health and long life Song

Tamil MP3 Playlists
#Tracks SingersLength
1  
Amrta Sanjivani Stotram
-
7.48
2  
Asirvadam
-
4.50
3  
Ayusya Suktam
-
2.37
4  
Bhagya Suktam
-
2.28
5  
Bhaskara Gayatri and Surya kavacham
-
0.00
6  
Camakam
-
7.90
7  
Garuda Dandakam
-
3.65
8  
Laksmi Narasimha Karavalambham
-
4.80
9  
Mahalakshmi Angala Stotram
-
6.40
10  
Mrtyunjaya Mantra
-
2.42
11  
Mrtyusuktam
-
9.00
12  
Sanaiscara Gayatri And kavacham
-
2.18
13  
Sankastha Nasana Ganesa Stotram
-
1.57
14  
Sudarsana Mantram
-
1.22